Regulamin Serwisu Internetowego InteriorDesignZone.pl

Regulamin obowiązuje od 22.04.2019

Usługi świadczone drogą elektroniczną:

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Platformy. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego InteriorDesignZone.pl, uprawnienia i obowiązki Użytkowników zarejestrowanych w serwisie InteriorDesignZone.pl.

§1 Definicje

 1. Operator – firma FRANCESCO DESIGN ARLETA KARTUSZEWSKA z siedzibą we Wrocławiu (ul. Na Polance 22/3, 51-109 Wrocław), NIP: 5871286031, REGON: 532376532.
 2. Serwis – portal internetowy InteriorDesignZone.pl, który działa pod adresem internetowym https://interiordesignzone.pl (stworzony i modyfikowany przez Operatora, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
 3. Użytkownikosoba z pełną zdolnością do czynności prawnych, która akceptując Regulamin otrzymała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora. Użytkownikiem nie może być osoba fizyczna, będąca zgodnie z prawem polskim, Konsumentem. Użytkownikiem jest zarówno Projektant / Pracownia Projektowa, jak i Firma oferująca swoje Produkty / Usługi w ramach Serwisu.
 4. Projektant / Pracownia Projektowa – osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, działająca w branży projektowania wnętrz, chcąca skorzystać z gotowych do pobrania brył / tekstur, informacji dostarczanych przez Serwis.
 5. Firma – osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, oferująca gotowe bryły i tekstury, szkolenia stacjonarne i online, oprogramowania w branży projektowania wnętrz, przedmioty wyposażenia wnętrz. Firmą może być np.: – sklep z lampami, sklep z meblami, sklep z AGD, sklepy z dodatkami, firma z oprogramowaniem do projektowania, firma posiadająca produkty z teksturami / bryłami 3D.
 6. Login – niepowtarzalny i indywidualnie przypisany adres mailowy stanowiący unikalny identyfikator Użytkownika w Serwisie.
 7. Konto – dostęp Użytkownika do zawartości serwisu, do indywidualnych ustawień, statusu / historii złożonych zamówień i wykupionych subskrypcji. Użytkownik zakładający konto, staje się jego Właścicielem.
 8. Okres Abonamentowy – okres dostępu Użytkownika do podstawowej, rozszerzonej zawartości serwisu, na podstawie uiszczonej Opłaty Abonamentowej.
 9. Opłata Abonamentowa – miesięczna opłata za wersję abonamentową, zgodna z kosztem zakupionego produktu w kategorii Abonament.
 10. Rejestracja – jednorazowa czynność założenia przez Użytkownika Konta, przy użyciu formularza rejestracyjnego, na stronie Serwisu.
 11. Usługa – usługa / usługi świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.
 12. Produkt – produkt fizyczny i produkt online ofertowany przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.
 13. Usługa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem na podstawie akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 14. Regulamin – niniejsza treść określająca warunki korzystania z serwisu internetowego InteriorDesignZone.pl.
 15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem Płatności.
 16. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika złożone za pośrednictwem Serwisu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Użytkownika a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.

 

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Operatora wyrażone są w polskiej walucie i są cenami netto (nie zawierają podatek VAT). W przypadku produktów fizycznych ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 4. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. Potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. Dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 5. Sprzedający zapewnia Użytkownikowi korzystającemu z systemu poprawność działania Serwisu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Serwisu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu InteriorDesignZone.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 6. Użytkownik może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Serwis w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Użytkownik powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika, który ma obowiązek zachowania je w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Serwisie.
 7. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Operatora warunku – nie mają osobowości prawnej.
 8. Operator zastrzega sobie prawo powierzenia administracji Serwisu osobom trzecim, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację treści niniejszego Regulaminu.

 

§3 Rejestracja konta w Serwisie i dostępy

 1. Operator informuje, że dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, a tym samym pozostawieniu przez Użytkownika jego danych osobowych w Serwisie, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym po opłaceniu wybranego przez Użytkownika Produktu.
 2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez wypełnienia formularza rejestracyjnego po naciśnięciu przez Użytkownika buttona „Moje konto” w prawym górnym rogu Serwisu.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik jest Projektantem / Pracownią Projektową, przy rejestracji wybiera konto dla Projektanta / Pracowni Projektowej, po rejestracji i zalogowaniu ma dostęp do całości Serwisu.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik jest Firmą i chcę reklamować swoje Usługi w ramach Serwisu, przy rejestracji wybiera konto dla Firmy i jest zobligowany do wyboru odpowiedniej Subskrypcji, adekwatnej do swoich potrzeb.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać ze Subskrypcji, Operator jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od dnia wybrania Subskrypcji, otrzymania danych, o których mowa w ustępie 5 powyżej, otrzymania płatności, umożliwić Użytkownikowi realizację planu Subskrypcji. Od momentu odnotowania przez Operatora zapłaty Operator w przeciągu 14 dni roboczych dostarczy Użytkownikowi fakturę VAT.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych i ewentualnych pomyłek.
 7. Operator informuje, iż treści przesłane lub złożone Zamówienia przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, Serwis przypisze Użytkownikowi.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług, jeżeli:
  1. podejmie usprawiedliwioną wątpliwość, że Użytkownik dokonał rejestracji Konta po raz kolejny, po tym jak usunął je ze względu na upływ darmowej Subskrypcji;
  2. zostanie wykazane, że Użytkownik korzystał z Konta oraz Usług naruszając przepisy Regulaminu.

 

§4 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia w Serwisie InteriorDesignZone.pl można składać przez całą dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. Dodanie do koszyka produktu;
  2. Wybór rodzaju dostawy;
  3. Wybór rodzaju płatności;
  4. Wybór miejsca wydania rzeczy w przypadku Produktu fizycznego;
  5. Złożenie w Serwisie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Kupuję i płacę” Użytkownik ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Zamówienia. Zatwierdzenie przez Kupującego zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny zamówionych Produktów fizycznych / online oraz pokrycia kosztów ich dostawy, o czym Kupujący zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem Zamówienia.
 4. Zatwierdzenie przez Użytkownika zamówienia zgodnie z pkt 3 powyżej, stanowi ofertę Użytkownika złożoną Operatorowi, upoważniającą do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Zamówienia, oraz niniejszym Regulaminem.
 5. W momencie złożenia Zamówienia zgodnie z pkt 3 powyżej, Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego Zamówienia, a także informacje o procedurze składania reklamacji. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Serwis oferty zakupu Użytkownika.
 6. Po weryfikacji oferty złożonej przez Użytkownika, Operator w terminie 48 godzin przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Użytkownika, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia między Użytkownikiem a Operatorem umowy sprzedaży zamówionych przez Użytkownika Produktów.
 7. Realizacja przyjętego Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, następuje po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownik na rachunku bankowym Operatora, co powinno nastąpić w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia, chyba że Użytkownik nie spełnił świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym niezwłocznie Operatora.
 8. Realizacja Zamówienia Użytkownika może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub zgody Operatora na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze), o czym Użytkownika zostanie poinformowany przez Operatora w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 6.
 9. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 10. W przypadku Produktu fizycznego, zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży wskazanym przez Użytkownika wysyłany zgodnie z wybranym przez Użytkownika rodzajem dostawy do miejsca określonego w Zamówieniu. Jednocześnie z przedmiotem Umowy Użytkownikowi przekazywane są załączniki, o których mowa w §2 pkt 4.2.
 11. W przypadku Produktu elektronicznego, zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany na wskazany przez Użytkownika adres mailowy / udostępniany do pobrania w panelu Użytkownika – “Moje konto

 

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. W związku z faktem, iż Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną – niebędąca Konsumentem zgodnie z polskim prawem – prawo do odstąpienia od umowy jej nie dotyczy.
 2. Nie przysługujące Użytkownikowi prawo do odstąpienia od umowy, dotyczy zarówno Produktów fizycznych, jak i elektronicznych.

 

§6 Korzystanie z Serwisu

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich, wyrządzenia szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez niego w ramach świadczonych przez Serwis Usług.
 2. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach Serwisu / niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik udostępniając Operatorowi:
  1. pliki brył 3D;
  2. plik tekstur;
  3. informacje o szkoleniu;
  4. informacje o wydarzeniach;
  5. oferty pracy;

  potwierdza tym samym, iż ma do nich pełnie praw i nie naruszają one praw osób trzecich, oraz daje pozwolenie ich publikacji w ramach Serwisu

 4. Użytkownik udostępniając Operatorowi treści do swojej wizytówki w ramach Serwisu, potwierdza iż są one unikalnym contentem, nie posiadającym istniejących już duplikatów treści w Google.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Operator zastrzega sobie prawo do pozbawienia Użytkownika dostępu do Serwisu lub jego ograniczenia, jeśli Użytkownik:
  1. naruszył któryś z punktów niniejszego Regulaminu;
  2. dostarczył Operatorowi treści niezgodne z prawdą;
  3. posługiwał się nieprawdziwymi danymi, zakładając konto w Serwisie;
  4. dostarczył Operatorowi materiały (bryły 3D, tekstury, itd.) nienależące do niego;
  5. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za naganne.

 

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osobowych jest Operator – FRANCESCO DESIGN ARLETA KARTUSZEWSKA, ul. Na Polance 22/3, 51-109 Wrocław, NIP: 5871286031.
 2. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawodawstwa krajowego, jak również z treścią przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik podaje przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Operatorowi (Administratorowi) oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym dla jego realizacji. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Serwis zostały opisane w Polityce prywatności.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Operator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. Zmiany wprowadzane będą najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy rejestracji w serwisie i składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Użytkownik uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Operatora o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 3. W ramach realizacji umowy z Użytkownikiem Serwis jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Użytkownika zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Użytkownik może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Użytkownik wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Użytkownika. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Operatora.
  Wrocław 22.04.2019